Zo klein

by C. Korbee
(Noord-Brabant)

Zo klein, zo teer, maar zooo gewenst
We voelen dat je niet meer bij ons bent
Vaarwel mijn lieverd, ik hield al van jou
Liefs papa, mama en Emila; ons hart blijft je trouw

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.