Zo klein

Nog geen 10 weken oud- zo mooi was je in mijn gedachten. Onverwacht en toch ontzettend welkom.
Nu, een jaar later, denk ik aan je... hoe je eruit zou zien, je ogen, je mond, je lach.
Men zegt dat de tijd alle wonden heelt- deze niet. Ik mis je elke dag, denk aan je en praat met je.
Veel liefs van je mama

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.