Zo intens

by Els
(NL )

Zo intens gelukkig
met jouw komst.
Zo intens verdrietig
met jouw komst.

Zoveel momenten,
Zoveel herinneringen
Zo intens.

Voor altijd in ons hart.

Oma Els

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.