Xavi de cort

by melissa de cort
(nederland, rosmalen)

Onze lieve knappe zoon. Wij hebben met een zwangerschap van 25 weken afscheid van jou moeten nemen. Gelukkig ben je nog even bij ons thuis geweest. Je bent voor altijd in ons hart lieve schat.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.