Wanted alive, not dead

by Roel
(Bergeijk)

Dinsdag gehoord dat alles ok was, nu, donderdag, na een spoedrit naar het ziekenhuis, vernomen dat de 'vrucht' weg is....

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.