Voor ons zonnestraaltje...

Voor ons lieve zonnestraaltje..
Zo veel vreugde toen wij hoorden je papa en mama mochten te zijn..
Zo groot is nu ons verdriet..je mocht helaas niet bij ons blijven.
Lief, lief, lief kindje straal jij maar daar boven..voor altijd in ons hart..wij houden van jou...voor altijd..jouw mama en papa ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.