Voor mijn engelenkindjes...

by Suzanna

Kleine mensjes in wording, met de wil om te leven
jullie moeder de wil om dat leven te geven
Jullie hebben het gevecht om te groeien verloren
en zijn met verdriet veel te vroeg geboren
Ook al verzwijgen velen jullie bestaan
jullie leven is niet iedereen ontgaan.

Zal altijd van jullie houden en jullie nooit vergeten mijn hartjes

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.