Voor Annemiek

by Karin troostgeschenk
(www.troostgeschenk.nl)

Gestorven in mijn armen
Jouw ogen blijven dicht
Ik blijf gewoon zitten
Enkel mijn blik op jou gericht.

Je hebt jarenlang gevochten
Jouw lichaam was zo moe
Je wilde nog zoveel
Maar we wisten niet meer hoe.

Je was toch nog zo klein
Maar de ziekte kwam al ras
Allerliefste kind
Besef dat jij een voorbeeld was.

Je verheugend op elke dag
Genietend van het leven
Heb jij ons in korte tijd
Zoveel goeds gegeven.

Mijn lieve kleine engel
Dans, vlieg en wees maar blij
Je blijft voor altijd in mijn hart
Je bent een deel van mij.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.