Voor altijd

by Claudia
(Nederland)

Alles waar je echt van houd zal je warmte blijven geven ook al ben je niet geworden wat ik zo graag voor je wou mijn kleine Luna toch blijf je altijd een deel van mijn leven Je mama

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.