Vlinder

by Els
(Rijen)

Wat was ik blij, eindelijk zwanger!!! Dit o zo gewenste kindje zou in september geboren worden. Helaas was het geluk maar van korte duur. Nu is mijn kleine vlindertje bij mijn vader in de hemel. Zorg goed voor haar papa..........

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Jouw miskraam verhaal.