Tot ooit...

by Wim Schwanen
(Mechelen)

Een kindje
gedragen
op de armen van een Engel
zweeft zachtjes van ons weg...

Een engeltje
dat lief lacht.
Zuiver Licht en zo zo zacht.
Dat tot ooit...
in Liefde
...op ons wacht.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.