Stille droom

by Janneke Roozing
(Veenendaal)

Armen die je willen omhelzen, een hart vol verlangen,
Je bestaat uit dromen die ik niet kan vangen.
We willen je vasthouden, je een kusje geven,
maar helaas moeten wij in stilte leven.
Geen geschrei uit een wieg of een kreetje van plezier,
lieve, lieve kleine, kwam je maar hier...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.