Prutske

by Mieke
(Heule)

Mijn klein meid,

Veel verdriet is er
om wat niet mocht zijn
We hadden je zo graag leren kennen
je was er echt, ook al was je nog zo klein.

We blijven nu achter
met lege handen en heel veel pijn
Toch zijn we dankbaar dat we voor heel even
je mama en papa mochten zijn.

Ik hoop dat je gevoeld hebt
hoeveel ik van je hou
Hoe welkom je was
hoeveel we verlangden naar jou.

Rust nu maar mijn klein meid
en slaap zacht
Ooit zien we elkaar weer
weet dat ik op je wacht.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.