Onze twee jongens

Onze lieve jongens.
We missen jullie terwijl jullie er altijd zijn.

We houden van jullie, tot ooit.

X papa en mama en LFJ

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.