Onze ster

by Bas en Ilonka
(Weert eo.)

Een ster straalt boven aan de hemel
Deze ster is speciaal voor jou en mij
Iedere avond als wij hem zien maakt hij ons blij

Sander is het mooiste wat ons ooit is overkomen
Sander is altijd bij ons, ook in onze dromen

Wij zullen jou missen voor altijd
Maar nemen nooit van jou afscheid!

xxx papa en mama

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.