Ons gemis

by Linda
(Groningen)

Zo graag in ons leven
Het mocht niet zo zijn
Zo jong verdwenen
Zo veel verdriet en pijn.
Zoveel geluk had ik in mijn buik
Het was je tijd nog niet
Onze liefde zal je krijgen
Gemis is geaccepteerd
Je zit in ons hoofd
10 week en voor eeuwig een plek
een plek in ons hart
Een leven verdwenen
Een hoop op de toekomst
Ooit zul je bij ons zijn
Samen sterk!


Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.