Nina

Nina
Eén kusje, geen miljoen
Eén uurtje, geen jaren
Eén krulletje, geen ontembare haardos
Stilte, geen gegiechel of geschater
Opgetild in ons hand, niet op onze schouders
Maar …
Schoonheid, zo mooi
Liefde, oneindig
Dankbaarheid, eeuwig.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.