Mooi gedicht voor als je een kindje krijgt na een miskraam

by anoniem
(Nederland)

Lief nieuw kleintje in mijn buik...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.