Mijn lieve Beccie

by Mimi
(Suriname)

Ik zal je nooit kunnen houden...jou nooit kunnen voelen...je lach kunnen horen...je eerste woordjes...je nooit kunnen helpen met je eerste stapjes. Je was er voor even...net als een mooie vlinder. Je gaf ons blijdschap. Ik voelde je groeien, onze hartslag zong liedjes in de nacht. Nu ben je er niet meer...
Mijn hart doet zeer, van het gemis naar jou. God heeft je een veiliger en betere plek gegeven. Ik weet dat ik je eens zal ontmoeten, mijn lieve Beccie, mijn mooie vlindertje.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.