Lieve kleine vlinder

by Anoniem
(Nederland)

Lieve kleine vlinder
Lieve kleine ster
Je was zo dichtbij
Maar nu zo ver weg
Je was zo welkom
Maar nu kom je niet
We zijn je pril verloren
Maar is een groot verdriet
We zullen eeuwig van je houden
Elke dag opnieuw
Je bent niet op aarde
Maar wel in onze ziel

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.