Lieve Kevin

by Wim Schwanen
(Mechelen)

Negen maanden konden wij aan je wennen.
We mochten je niet echt leren kennen.
Onze kleine engel, ons allerliefste wicht.
Je zag niet het aardse, maar het Hemels Licht.
Wees onze bewaarder en voorspreker bij God,
als we je nodig hebben in ons levenslot.

Comments for Lieve Kevin

Click here to add your own comments

Oct 24, 2016
LIEVE KEVIN
by: Anonymous

Wat een prachtig gedicht!
Veel sterkte toegewenst!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.