Liefste baby

by Schwab Cindy
(Belgium)

Lang hebben we je niet mogen kennen,
We zullen er nooit aan wennen,
Nooit zullen we jou vergeten,
Dit zal je nu wel weten,
Nu is er aan de hemel een sterretje bij,
Vlieg voluit en voel je vrij,
Kleine baby die niet heeft mogen zijn,
Wat doet afscheid nemen toch zo'n pijn,
Elk moment dat je er was wordt onthouden,
Altijd zullen we van je houden...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.