Ik mis je...

Hoe kun je iemand missen zonder te kennen

Ik had je graag de wereld laten zien

De geur van gras, de kleur van bloemen, warmte op je huid

Twee armen om je heen en je voeten zwierend in de lucht

Je lach en stem horen, gegrift in mijn geest

Van moederschoot naar Moeder Aarde

Vogels fluiten in de boom boven je, zachtjes roepen ze je naam

Je had zo graag bij ons willen zijn

Nu ben je dichtbij maar ook heel ver weg

Nu ben je een droom en ik word maar niet wakker


Ik mis je...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.