Iets

by Mom
(Holland)

Dag iets
Je was nog niets

Wel iets waar wij op hopen
Maar zo is het niet gelopen

Nog te klein
Voelde wel fijn

Lichamelijk deed het zeer
Nu op naar een volgende keer

Ik zeg dag iets
Het doet me wel iets

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.