gedichtje voor jou

by Franca

Ik draag je mee in mijn ziel
Je was nog veel te klein, zo fragiel

Geen naam kon ik je geven
Leeg, zonder jou, achter gebleven

Toch was jij even bij mij
Ik droeg je heel dichtbij

Jouw mama mag ik zijn
Ik koester je als een kostbaar robijn

Ik draag je mee in mijn ziel

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.