Gedicht geschreven door 'Lentezoet' http://www.lentezoet.nl/

by geplaatst door eigenaresse Dagliefkindje
(Noordwijkerhout)

http://www.lentezoet.nl/

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.