Eind aan jou begin

by M.
(Nederland)

Kindje
Lief maar te klein kindje
Jou hartje is nu traag
En het is nog maar de vraag
Is het volgende week nog te zien
Of is het dan al gestopt misschien?
Kindje
Lief maar te klein kindje
Je was zo welkom in ons gezin
Nu is er is bijna een eind aan jou begin..

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.