Eeuwig gemis

by Heidy Freriksen
(Nijverdal, Nederland)

Een nieuw leven
Zo volmaakt en klein

Waarom was je hier maar zo even
Waarom mocht je hier niet langer zijn

Vragen waarop geen antwoord is
Maar Wat rest is een groot gemis

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.