Een onbeantwoord verlangen...

by Stefaan Maene
(De Pinte - België)

Een onbeantwoord verlangen
gegroeid uit liefde tussen 2 mensen
we hadden je echt zo graag in ons midden gehad ..

We hebben je gedurende lange tijd in ons hart gedragen
maar je bent helaas te vroeg van ons weggegaan
het heeft jammer genoeg niet mogen zijn ..

Je blik, je glimlach, je uitgestoken hand
een onvoorwaardelijk gevoel van liefde die je met ons wou delen
hoop die we altijd zullen blijven koesteren

Al ben je alleen nog “onze” fonkelende ster aan de hemel
je blijft zeker voor altijd een speciale plaats in ons hart hebben ..

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.