Een leeg nest...

by Dagliefkindje
(Noordwijkerhout)

Jij, lief kindje
Die vluchtig in mijn moederschoot was neergestreken
Heel eventjes spreidde jij jouw vleugels
maar jij vloog weg richting de noorderzon...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.