Een groot wonder

Een groot wonder
Kwam in ons leven
We konden al niet zonder
Emma was ons gegeven

Het verlies is groot
Evenals het verdriet
Ook nadat jij dit besloot
Weten wij zeker dat jij ons ziet

Als een vlinder zo vrij
Je zult altijd bij ons zijn
Een beschermengel voor papa en mij
Zo groot, maar toch ook klein

We missen en houden van je!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.