De gestorvene

by Lyanne
(Huizen)

Zeven maal om de aarde gaan
als het zou moeten op handen en voeten,
zevenmaal om die ene te groeten
die lachend te wachten zou staan.
Zeven maal over de aarde gaan

Zeven maal over de zeeën gaan,
schraal in de kleren, wat zou mij het deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën gaan
zevenmaal, om met z'n tweeën te staan

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.