Dagelijks denk ik aan jou

by Hans
(Nederland)

Dagelijks denk ik aan jou


Omdat ik even goed van je hou

Ik was zwanger van jou

Wel 9 weken lang

Maar toen moest jij gaan

het was tijd om te gaan

Jij kwam niet verder als 9 weken

Geen plekje voor jou op aarde

Maar je kreeg meteen de hemel

Ik mis het gevoel van jou nog steeds

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.