Dag liefjes

by Olga van Pelt
(Tilburg)

Naamloos heengegaan, zonder gezicht
Te klein om vast te houden
Als vlindertjes weggevlogen
Maar nooit ongeliefd
Voor altijd in mijn hart gesloten

Dag mijn liefjes

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.