Dag lief maneke

by Priscilla
(Thuis)

We waren blij om jou te zien
We waren blij om jou te voelen
Maar het leven gunde ons het niet
Nu kunnen we alleen noch bekijken
S'avonds zie ik je aan de hemel en dan denk ik was je maar hier
Maar het moch niet zo zijn
Was je nog maar heel even hier

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.