Dag kleine vriend.

by Anderson Anthony
(Schelle Belgium)

Dag kleine vriend,
Jij was nu al allemansvriend.
Je was al enorm bemind,
maar nu ben je een vlinderkind.
Je lach kunnen we niet aanschouwen,
Maar zullen altijd van je houden
Dag kleine vriend,
Allemans vlinderkind.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.