Altijd in gedachten

by Isabeau
(Maastricht)

Lieve Lieverd...
Altijd in gedachten
Altijd bij mij
Lieve Lieverd...
Je hebt me nog even laten wachten
Het is beter zo,
Met die gedachten, zal het de pijn verzachten

Lieve Lieverd, hou van jou, tot in de de wolkjes

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.