Als dromen nooit werkelijkheid wordt

by Tyne
(Nederland)

Ik heb verdriet om niets,
Om iets wat er nooit was.
Verdriet om een illusie
Een droom die geen werkelijkheid was

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gedicht voor overleden kind.